Rozwiązanie
Zadanie 4.1 – matura 2019, czerwiec

Podaj, (zachowując ich kolejność) te liczby z pliku liczby.txt, które są liczbami pierwszymi z przedziału 〈100; 5000〉. Odpowiedź zapisz w pliku wyniki4_1.txt.
Dla pliku liczby_przyklad.txt odpowiedzią są liczby: 103, 163, 173, 701, 1033, 2137, 3529, 4933, 977, 2143.
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
from math import sqrt

def is_prime(integer):
  for i in range(2, int(sqrt(integer)+1)):
    if integer % i == 0:
      return False
  return True

with open("MIN-R2A1P-193_dane/liczby.txt") as f:
  lines = [line.strip() for line in f.readlines()]
  numbers = [int(line) for line in lines]

print("4.1")
for number in numbers:
  if number in range(100, 5001):
    if is_prime(number):
      print(number)
Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...