Arkusz 2020, matura maj

Pary
W pliku pary.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera parę danych składającą się z liczby całkowitej z przedziału od 3 do 100 i słowa (ciągu znaków) złożonego z małych liter alfabetu angielskiego o długości od 1 do 50 znaków. Liczba i słowo są oddzielone znakiem spacji.
Napisz program(-my), dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań. Uzyskane odpowiedzi zapisz w pliku wyniki4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.
Uwaga: plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania.
Odpowiedzi dla danych z pliku przyklad.txt są podane pod treściami zadań oraz w pliku odp_przyklad.txt. Mocna hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych, np. liczba 20 jest równa sumie 3 + 17 lub sumie 7 + 13.
Każdą liczbę parzystą z pliku pary.txt przedstaw w postaci sumy dwóch liczb pierwszych.
Wypisz tę liczbę oraz dwa składniki sumy w kolejności niemalejącej. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań (tak jak dla liczby 20) należy wypisać składniki sumy o największej różnicy.
Wyniki podaj w oddzielnych wierszach, w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt. Liczby w każdym wierszu rozdziel znakiem spacji, np. dla liczby 20 należy wypisać 20 3 17.
Dla danych z pliku przyklad.txt prawidłową odpowiedzią jest:
24 5 19
6 3 3
6 3 3
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
lines = ""
with open("Dane_PR2/pary.txt") as f:
  lines = f.readlines()

nums = []
strings = []

for line in lines:
  line.strip()
  num, string = line.split()
  nums.append(int(num))
  strings.append(string)

print("
4.1")
from math import sqrt
prime_nums = []
for num in range(3, 100): # zakres od 3, bo 2 jest liczbą parzystą
  if all(num%i!=0 for i in range(2, int(sqrt(num))+1)):
    prime_nums.append(num)

def is_prime(num):
  return True if num in prime_nums else False

for num in nums:
  if num % 2 == 0:
    for i in range(3, num//2+1): # zakres od 3, bo 2 jest liczbą parzystą, a do num//2+1, ponieważ jeśli sprawdzalibyśmy dalej, to odtwarzalibyśmy sprawdzanie od tyłu
      if is_prime(i) and is_prime(num-i):
        print(num, i, num-i)
        break
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Pary
W pliku pary.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera parę danych składającą się z liczby całkowitej z przedziału od 3 do 100 i słowa (ciągu znaków) złożonego z małych liter alfabetu angielskiego o długości od 1 do 50 znaków. Liczba i słowo są oddzielone znakiem spacji.
Napisz program(-my), dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań. Uzyskane odpowiedzi zapisz w pliku wyniki4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.
Uwaga: plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania.
Odpowiedzi dla danych z pliku przyklad.txt są podane pod treściami zadań oraz w pliku odp_przyklad.txt. Dla każdego słowa z pliku pary.txt znajdź długość najdłuższego spójnego fragmentu tego słowa złożonego z identycznych liter. Wypisz znalezione fragmenty słów i ich długości oddzielone spacją, po jednej parze w każdym wierszu. Jeżeli istnieją dwa fragmenty o takiej samej największej długości, podaj pierwszy z nich. Wyniki podaj w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt.
Przykład:
dla słowa zxyzzzz wynikiem jest:
zzzz 4
natomiast dla słowa kkkabbb wynikiem jest:
kkk 3
Dla danych z pliku przyklad.txt odpowiedzi podano w pliku odp_przyklad.txt.
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
lines = ""
with open("Dane_PR2/pary.txt") as f:
  lines = f.readlines()

nums = []
strings = []

for line in lines:
  line.strip()
  num, string = line.split()
  nums.append(int(num))
  strings.append(string)

print("
4.2")
for string in strings:
  current_word = string[0]
  longest_word = string[0]
  for char in string[1:]:
    if char == current_word[-1]:
      current_word += char
    else:
      current_word = char
    if len(current_word) > len(longest_word):
        longest_word = current_word
  print(longest_word, len(longest_word))
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Pary
W pliku pary.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera parę danych składającą się z liczby całkowitej z przedziału od 3 do 100 i słowa (ciągu znaków) złożonego z małych liter alfabetu angielskiego o długości od 1 do 50 znaków. Liczba i słowo są oddzielone znakiem spacji.
Napisz program(-my), dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań. Uzyskane odpowiedzi zapisz w pliku wyniki4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.
Uwaga: plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania.
Odpowiedzi dla danych z pliku przyklad.txt są podane pod treściami zadań oraz w pliku odp_przyklad.txt. Para (liczba1, słowo1) jest mniejsza od pary (liczba2, słowo2), gdy:
– liczba1 < liczba2,
albo
– liczba1 = liczba2 oraz słowo1 jest leksykograficznie (w porządku alfabetycznym) mniejsze od słowo2.
Przykład:
para (1, bbbb) jest mniejsza od pary (2, aaa), natomiast para (3, aaa) jest mniejsza od pary (3, ab).
Rozważ wszystkie pary (liczba, słowo) zapisane w wierszach pliku pary.txt, dla których liczba jest równa długości słowa, i wypisz spośród nich taką parę, która jest mniejsza od wszystkich pozostałych. W pliku pary.txt jest jedna taka para.
Dla danych z pliku przyklad.txt odpowiedzią jest:
6 abbbbc
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
lines = ""
with open("Dane_PR2/pary.txt") as f:
  lines = f.readlines()

nums = []
strings = []

for line in lines:
  line.strip()
  num, string = line.split()
  nums.append(int(num))
  strings.append(string)

print("
4.3")
pairs = []
for num, string in zip(nums, strings):
  if num == len(string):
    pairs.append((num, string))

smallest_pair = sorted(pairs)[0]
print(smallest_pair[0], smallest_pair[1])
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.

Zadanie 5.1 (0-2)

Języki
Języki
W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.
W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo – nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przykład:
Panstwo Kontynent Populacja
Afganistan Azja 32,5
Algieria Afryka 39,7
Argentyna Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.
Przykład:
Jezyk Rodzina
aceh austronezyjska
acholi nilo-saharyjska
adhola nilo-saharyjska
adi sino-tybetanska
adygejski abchasko-adygijska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo – nazwa państwa
Jezyk – nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy
Przykład:
Panstwo Jezyk Uzytkownicy Urzedowy
Chiny mandarynski 1212,0 tak
Indie hindi 422,0 tak
USA angielski 255,0 tak
Brazylia portugalski 202,0 tak
Bangladesz bengalski 157,9 tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. 
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 5.1.–5.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy.
Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków.
SELECT Rodzina, COUNT(*) AS ["Ile jezykow"]
FROM Jezyki
GROUP BY Rodzina
ORDER BY 2 DESC;

Pobierz rozwiązanie
Języki
W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.
W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo – nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przykład:
Panstwo Kontynent Populacja
Afganistan Azja 32,5
Algieria Afryka 39,7
Argentyna Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.
Przykład:
Jezyk Rodzina
aceh austronezyjska
acholi nilo-saharyjska
adhola nilo-saharyjska
adi sino-tybetanska
adygejski abchasko-adygijska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo – nazwa państwa
Jezyk – nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy
Przykład:
Panstwo Jezyk Uzytkownicy Urzedowy
Chiny mandarynski 1212,0 tak
Indie hindi 422,0 tak
USA angielski 255,0 tak
Brazylia portugalski 202,0 tak
Bangladesz bengalski 157,9 tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. 
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 5.1.–5.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie.
SELECT COUNT(*) AS ["Jezyki nieurzedowe"]
FROM 
(SELECT DISTINCT jezyk 
FROM Uzytkownicy 
WHERE jezyk NOT IN 
(SELECT jezyk 
FROM Uzytkownicy 
WHERE urzedowy="tak"));

Pobierz rozwiązanie
Języki
W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.
W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo – nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przykład:
Panstwo Kontynent Populacja
Afganistan Azja 32,5
Algieria Afryka 39,7
Argentyna Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.
Przykład:
Jezyk Rodzina
aceh austronezyjska
acholi nilo-saharyjska
adhola nilo-saharyjska
adi sino-tybetanska
adygejski abchasko-adygijska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo – nazwa państwa
Jezyk – nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy
Przykład:
Panstwo Jezyk Uzytkownicy Urzedowy
Chiny mandarynski 1212,0 tak
Indie hindi 422,0 tak
USA angielski 255,0 tak
Brazylia portugalski 202,0 tak
Bangladesz bengalski 157,9 tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. 
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 5.1.–5.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach.
Uwaga: dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica.
SELECT U.jezyk, Count(*) AS Kontynenty
FROM (SELECT U.jezyk FROM Uzytkownicy AS U INNER JOIN Panstwa AS P ON U.Panstwo=P.Panstwo GROUP BY P.kontynent, U.jezyk) AS [%$##@_Alias]
GROUP BY U.jezyk
HAVING Count(*)>=4;

Pobierz rozwiązanie
Języki
W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.
W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo – nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przykład:
Panstwo Kontynent Populacja
Afganistan Azja 32,5
Algieria Afryka 39,7
Argentyna Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.
Przykład:
Jezyk Rodzina
aceh austronezyjska
acholi nilo-saharyjska
adhola nilo-saharyjska
adi sino-tybetanska
adygejski abchasko-adygijska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo – nazwa państwa
Jezyk – nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy
Przykład:
Panstwo Jezyk Uzytkownicy Urzedowy
Chiny mandarynski 1212,0 tak
Indie hindi 422,0 tak
USA angielski 255,0 tak
Brazylia portugalski 202,0 tak
Bangladesz bengalski 157,9 tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. 
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 5.1.–5.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk („Ameryka Polnocna” i „Ameryka Poludniowa”), a które nie należą do rodziny
indoeuropejskiej („indoeuropejska”). Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach łącznie.
SELECT TOP 6 J.jezyk, J.rodzina, SUM(U.Uzytkownicy) AS Uzytkownicy
FROM (Jezyki AS J INNER JOIN Uzytkownicy AS U ON J.Jezyk=U.Jezyk) INNER JOIN Panstwa AS P ON U.Panstwo=P.Panstwo
WHERE (P.Kontynent="Ameryka Polnocna" Or P.Kontynent="Ameryka Poludniowa") AND J.Rodzina<>"indoeuropejska"
GROUP BY J.jezyk, J.rodzina
ORDER BY 3 DESC;

Pobierz rozwiązanie
Języki
W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.
W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo – nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przykład:
Panstwo Kontynent Populacja
Afganistan Azja 32,5
Algieria Afryka 39,7
Argentyna Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.
Przykład:
Jezyk Rodzina
aceh austronezyjska
acholi nilo-saharyjska
adhola nilo-saharyjska
adi sino-tybetanska
adygejski abchasko-adygijska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo – nazwa państwa
Jezyk – nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy
Przykład:
Panstwo Jezyk Uzytkownicy Urzedowy
Chiny mandarynski 1212,0 tak
Indie hindi 422,0 tak
USA angielski 255,0 tak
Brazylia portugalski 202,0 tak
Bangladesz bengalski 157,9 tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. 
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 5.1.–5.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem.
SELECT U.Panstwo, U.jezyk, ROUND(U.uzytkownicy/P.populacja*100,2) AS ["Procent poslugujacych sie"]
FROM Panstwa AS P INNER JOIN Uzytkownicy AS U ON P.Panstwo=U.Panstwo
WHERE U.urzedowy<>"tak" And U.uzytkownicy/P.populacja*100>=30;

Pobierz rozwiązanie

Zadanie 6.1 (0-2)

Statek
Statek
Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.
W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.
Przykład:
data port towar Z/W ile ton cena za tone w talarach
2016-01-01 Algier T4 Z 3 80
2016-01-01 Algier T5 Z 32 50
2016-01-01 Algier T1 Z 38 10
2016-01-01 Algier T2 Z 33 30
2016-01-01 Algier T3 Z 43 25
2016-01-16 Tunis T5 W 32 58
2016-01-16 Tunis T2 Z 14 26
2016-01-24 Benghazi T5 Z 44 46
2016-01-24 Benghazi T2 Z 1 28
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 6.1.–6.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Podaj, który towar był ładowany na statek najwięcej razy i jaka była łączna masa tych załadunków.
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.

Zadanie 6.2 (0-1)

Statek
Statek
Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.
W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.
Przykład:
data port towar Z/W ile ton cena za tone w talarach
2016-01-01 Algier T4 Z 3 80
2016-01-01 Algier T5 Z 32 50
2016-01-01 Algier T1 Z 38 10
2016-01-01 Algier T2 Z 33 30
2016-01-01 Algier T3 Z 43 25
2016-01-16 Tunis T5 W 32 58
2016-01-16 Tunis T2 Z 14 26
2016-01-24 Benghazi T5 Z 44 46
2016-01-24 Benghazi T2 Z 1 28
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 6.1.–6.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu, bez zawijania do portów.
Przykład:
Jeśli statek wypłynął z jednego portu w dniu 2016-01-10 i wpłynął do następnego portu w dniu 2016-01-16, to spędził na morzu 5 pełnych dni (11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01).
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.

Zadanie 6.3 (0-2)

Statek
Statek
Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.
W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.
Przykład:
data port towar Z/W ile ton cena za tone w talarach
2016-01-01 Algier T4 Z 3 80
2016-01-01 Algier T5 Z 32 50
2016-01-01 Algier T1 Z 38 10
2016-01-01 Algier T2 Z 33 30
2016-01-01 Algier T3 Z 43 25
2016-01-16 Tunis T5 W 32 58
2016-01-16 Tunis T2 Z 14 26
2016-01-24 Benghazi T5 Z 44 46
2016-01-24 Benghazi T2 Z 1 28
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 6.1.–6.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. W dniach 2016-02-01 i 2018-08-01 statek nie zawijał do portu.
Dla każdego z tych dni podaj:
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najwięcej na statku,
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najmniej na statku (przyjmujemy, że towar był nas statku, jeśli liczba ton tego towaru była większa od 0).
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Statek
Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.
W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.
Przykład:
data port towar Z/W ile ton cena za tone w talarach
2016-01-01 Algier T4 Z 3 80
2016-01-01 Algier T5 Z 32 50
2016-01-01 Algier T1 Z 38 10
2016-01-01 Algier T2 Z 33 30
2016-01-01 Algier T3 Z 43 25
2016-01-16 Tunis T5 W 32 58
2016-01-16 Tunis T2 Z 14 26
2016-01-24 Benghazi T5 Z 44 46
2016-01-24 Benghazi T2 Z 1 28
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 6.1.–6.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia 2016 r. do 18 grudnia 2018 r. Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi (dla osi poziomej użyj formatu rrrr-mm) i o tytule wykresu.
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Statek
Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął.
W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są:
data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd),
port – nazwa portu,
towar – rodzaj towaru,
Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W),
ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana,
cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę.
Przykład:
data port towar Z/W ile ton cena za tone w talarach
2016-01-01 Algier T4 Z 3 80
2016-01-01 Algier T5 Z 32 50
2016-01-01 Algier T1 Z 38 10
2016-01-01 Algier T2 Z 33 30
2016-01-01 Algier T3 Z 43 25
2016-01-16 Tunis T5 W 32 58
2016-01-16 Tunis T2 Z 14 26
2016-01-24 Benghazi T5 Z 44 46
2016-01-24 Benghazi T2 Z 1 28
Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i podaj odpowiedzi do zadań 6.1.–6.5.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę.
a) Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów, a następnie:
• oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji
• znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień oraz stan kasy kapitana tego dnia.
b) Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia.
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.