Rozwiązane zadania

Matura 2021, próbna

zadanie 4.1
Dla każdego kraju z pliku galerie.txt wyznacz liczbę miast, w których powstaną galerie. 
Wynik zapisz w pliku wynik4_1.txt. W każdym wierszu pliku powinny znajdować się: kod państwa oraz informacja o liczbie miast.
Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
H 1
I 2
F 1
GB 1
D 3
NL 1
DK 1...
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 4.2
a) Oblicz całkowitą powierzchnię handlową każdej galerii (jako sumę powierzchni wszystkich lokali w danej galerii) oraz liczbę lokali. 
Wyniki zapisz w pliku wynik4_2a.txt. W każdym wierszu pliku wynikowego powinny się znaleźć: nazwa miasta, powierzchnia galerii znajdującej się w danym mieście oraz liczba lokali, rozdzielone znakiem spacji. Strona 3 z 9
Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
Budapeszt 3598 64
Neapol 3352 48
Marsylia 3444 56
Leeds 2952 44
Frankfurt 3515 57
Genua 3386 56
Dortmund 3697 57...
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 4.3
Powiemy, że dwa lokale są tego samego rodzaju, jeżeli ich powierzchnia jest taka sama. 
W którym mieście powstanie galeria z największą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto), a w którym powstanie galeria z najmniejszą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto)? Podaj te miasta oraz liczby różnych rodzajów lokali w tych miastach.
Wynik zapisz w pliku wynik4_3.txt. W każdym z dwóch wierszy pliku powinny znajdować się nazwa miasta oraz liczba różnych rodzajów lokali w tym mieście.
Prawidłowa odpowiedź dla danych pliku galerie_przyklad.txt:
Dusseldorf 34
Genua 23...
Czytaj dalej...
Utwórz zestawienie liczby połączeń – oddzielnie do telefonów stacjonarnych i komórkowych – wykonanych w poszczególnych dniach. Na podstawie tego zestawienia wykonaj wykres kolumnowy przestawiający liczby połączeń do telefonów komórkowych oraz do stacjonarnych każdego dnia. Zadbaj o czytelność wykresu (opis osi, tytuł wykresu, legenda)....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 5.3
Podaj liczbę połączeń oraz łączny czas ich trwania (w zaokrągleniu w górę do pełnych minut) dla numerów stacjonarnych rozpoczynających się od 12....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 5.4
Rachunek telefoniczny zawiera informacje dotyczące kosztów połączeń wykonywanych 
na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne.
Połączenia krajowe na numery stacjonarne i komórkowe są rozliczane według następujących 
zasad:
- pierwsze 800 minut (połączeń stacjonarnych i komórkowych łącznie) jest wliczone w abonamencie, który kosztuje 50 zł,
- kolejne minuty (po wyczerpaniu limitu minut z abonamentu) są rozliczane w pakietach po 100 minut: za każdy rozpoczęty pakiet 100 minut połączeń na telefony stacjonarne płaci się 5 zł, a każdy rozpoczęty pakiet 100 minut na telefony komórkowe płaci się 6 zł. 
Rozmowy zagraniczne opłacane są niezależnie i kosztują 1 zł za każdą rozpoczętą minutę rozmowy – czyli jeśli rozmowa trwa 2:02, płaci się za 3 minuty (3 zł). 
Podaj ogólną kwotę rachunku telefonicznego wraz z wyszczególnieniem osobno abonamentu i kosztów połączeń na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.1
Podaj imię, nazwisko i czas zawodnika, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich wyników osiągniętych przez zawodników. Jest tylko jeden taki zawodnik....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.2
Podaj imię, nazwisko i czas zawodnika, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich wyników osiągniętych przez zawodników. Jest tylko jeden taki zawodnik....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.3
Podaj imiona i nazwiska najmłodszych uczestników wyścigu w kolejnych latach. 
Do obliczeń wykorzystaj rocznikowy wiek zawodnika, tj. liczbę lat, którą zawodnik ukończył w roku zawodów.
Przykład: w wyścigu w 2015 roku każdy z zawodników urodzonych w 1990 roku ma 25 lat....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.4
W którym roku nie ukończyła wyścigu największa grupa zawodników? Podaj rok oraz liczbę zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu (jest tylko jeden taki rok)....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.5
W jednej grupie mogą startować zawodnicy, którzy pochodzą z różnych państw. Bywa też tak, że zawodnicy jednej grupy pochodzą z tego samego kraju.
Utwórz zestawienie zawierające dla każdego roku liczbę takich grup, w których wszyscy zawodnicy byli obywatelami jednego kraju.
Podaj rok, w którym grup z wszystkimi zawodnikami z jednego kraju było najwięcej, oraz podaj nazwy tych grup. Jest tylko jeden taki rok....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.6
Czasami zawodnicy zmieniają obywatelstwo i reprezentują wtedy inny kraj. Podaj imiona i nazwiska zawodników, którzy zmieniali obywatelstwo, oraz nazwy państw, które reprezentowali....
Czytaj dalej...
Podaj największą i najmniejszą możliwą liczbę wywołań funkcji Rek w wyniku wywołania Rek(2020, 5, 14) dla n = 17 i pewnej, uporządkowanej rosnąco tablicy T[1..17] różnych liczb całkowitych.
Uwaga: Pierwsze wywołanie funkcji Rek(2020, 5, 14) włączamy do ogólnej liczby wywołań.
Odpowiedź:
najmniejsza liczba wywołań …………………………
największa liczba wywołań …………………………...
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 2.1
Ile maksymalnie różnych mód (dominant) może mieć 10 elementowy zestaw danych? Podaj przykład 10 elementowego zestawu danych z dokładnie trzema różnymi modami....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 2.2
W wybranej przez siebie notacji (w postaci pseudokodu, listy kroków, lub języka programowania) napisz algorytm zgodny z poniższą specyfikacją:
Dane:
 n – dodatnia liczba całkowita większa niż 2
 T[1..n] – tablica n liczb całkowitych, w której występuje dokładnie jedna moda
Wynik:
 m – moda zestawu liczb zapisanego w tablicy T
Uwaga: w zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), odwoływanie się do pojedynczych elementów tablicy, porównywanie liczb, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 3.1
W tabeli T zapisano wiele rekordów danych zawierających informacje o zawodnikach. Pola rekordu to: id, nazwisko, imie, plec, wzrost, numer_startowy, punkty, id_klubu. Polecenie SQL obliczające średnią punktów zawodników z klubu o id_klubu równym liczbie 100, może mieć postać:
1. select count(punkty) as srednia from T where id_klubu=100; [P/F]
2. select avg(punkty) as srednia from T where id=100; [P/F]
3. select sum(punkty) from T where id_klubu=100; [P/F]
4. select avg(punkty) from T where id_klubu=100; [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 3.3
Protokół HTTPS
1. jest protokołem pobierania poczty elektronicznej ze zdalnego serwera przez połączenie TCP/IP. [P/F]
2. jest szyfrowaną wersją protokołu HTTP. [P/F]
3. przydziela adresy IP poszczególnym komputerom. [P/F]
4. obsługuje system nazywania domen. [P/F]...
Czytaj dalej...
Liczba, która w zapisie binarnym ma dokładnie 16 cyfr i jedynkę na najbardziej znaczącej pozycji ma w zapisie
1. czwórkowym dokładnie 9 cyfr [P/F]
2. ósemkowym dokładnie 7 cyfr. [P/F]
3. szesnastkowym dokładnie 4 cyfry. [P/F]
4. dziesiętnym dokładnie 5 cyfr. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 4.1
Mocna hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych, np. liczba 20 jest równa sumie 3 + 17 lub sumie 7 + 13.
Każdą liczbę parzystą z pliku pary.txt przedstaw w postaci sumy dwóch liczb pierwszych.
Wypisz tę liczbę oraz dwa składniki sumy w kolejności niemalejącej. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań (tak jak dla liczby 20) należy wypisać składniki sumy o największej różnicy.
Wyniki podaj w oddzielnych wierszach, w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt. Liczby w każdym wierszu rozdziel znakiem spacji, np. dla liczby 20 należy wypisać 20 3 17.
Dla danych z pliku przyklad.txt prawidłową odpowiedzią jest:
24 5 19
6 3 3
6 3 3...
Czytaj dalej...
Dla każdego słowa z pliku pary.txt znajdź długość najdłuższego spójnego fragmentu tego słowa złożonego z identycznych liter. Wypisz znalezione fragmenty słów i ich długości oddzielone spacją, po jednej parze w każdym wierszu. Jeżeli istnieją dwa fragmenty o takiej samej największej długości, podaj pierwszy z nich. Wyniki podaj w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt.
Przykład:
dla słowa zxyzzzz wynikiem jest:
zzzz 4
natomiast dla słowa kkkabbb wynikiem jest:
kkk 3
Dla danych z pliku przyklad.txt odpowiedzi podano w pliku odp_przyklad.txt....
Czytaj dalej...
Para (liczba1, słowo1) jest mniejsza od pary (liczba2, słowo2), gdy:
– liczba1 < liczba2,
albo
– liczba1 = liczba2 oraz słowo1 jest leksykograficznie (w porządku alfabetycznym) mniejsze od słowo2.
Przykład:
para (1, bbbb) jest mniejsza od pary (2, aaa), natomiast para (3, aaa) jest mniejsza od pary (3, ab).
Rozważ wszystkie pary (liczba, słowo) zapisane w wierszach pliku pary.txt, dla których liczba jest równa długości słowa, i wypisz spośród nich taką parę, która jest mniejsza od wszystkich pozostałych. W pliku pary.txt jest jedna taka para.
Dla danych z pliku przyklad.txt odpowiedzią jest:
6 abbbbc...
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 5.1
Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy.
Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...
Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...
Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach.
Uwaga: dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...
Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk („Ameryka Polnocna” i „Ameryka Poludniowa”), a które nie należą do rodziny
indoeuropejskiej („indoeuropejska”). Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach łącznie....
Czytaj dalej...
Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.2
Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu, bez zawijania do portów.
Przykład:
Jeśli statek wypłynął z jednego portu w dniu 2016-01-10 i wpłynął do następnego portu w dniu 2016-01-16, to spędził na morzu 5 pełnych dni (11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01)....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.3
W dniach 2016-02-01 i 2018-08-01 statek nie zawijał do portu.
Dla każdego z tych dni podaj:
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najwięcej na statku,
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najmniej na statku (przyjmujemy, że towar był nas statku, jeśli liczba ton tego towaru była większa od 0)....
Czytaj dalej...
Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia 2016 r. do 18 grudnia 2018 r. Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi (dla osi poziomej użyj formatu rrrr-mm) i o tytule wykresu....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.5
Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę.
a) Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów, a następnie:
• oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji
• znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień oraz stan kasy kapitana tego dnia.
b) Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia....
Czytaj dalej...
Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), który dla danego ciągu liczb zapisanych przez dzieci znajdzie pierwszą liczbę zapisaną przez Jasia. Zakładamy, że każde z dzieci zapisało co najmniej jedną liczbę.
Przy ocenie będzie brana pod uwagę złożoność czasowa Twojego algorytmu. Maksymalną liczbę punktów uzyskasz za algorytm o złożoności lepszej niż liniowa.
Uwaga: W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), instrukcje porównania, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje, wykorzystujące wyżej wymienione operacje.
Specyfikacja:
Dane:
- n – liczba całkowita większa od 1
- A[1..n] – tablica zawierająca ciąg n liczb zapisanych przez dzieci (najpierw wszystkie liczby nieparzyste, a potem wszystkie liczby parzyste)
Wynik:
- w – pierwsza od lewej parzysta liczba w tablicy A
...
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 4.1
Podaj, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3 (czyli liczbami postaci 1 = 3^0, 3 = 3^1, 9 = 3^2 itd.).
Dla pliku przyklad.txt odpowiedź wynosi 2....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 4.1
Podaj, (zachowując ich kolejność) te liczby z pliku liczby.txt, które są liczbami pierwszymi z przedziału 〈100; 5000〉. Odpowiedź zapisz w pliku wyniki4_1.txt.
Dla pliku liczby_przyklad.txt odpowiedzią są liczby: 103, 163, 173, 701, 1033, 2137, 3529, 4933, 977, 2143....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 4.2
Podaj, w kolejności ich występowania w pliku pierwsze.txt, wszystkie te liczby, które czytane od prawej do lewej również są liczbami pierwszymi. Odpowiedź zapisz w pliku wyniki4_2.txt.
Przykład:
Jeśli odczytamy liczbę pierwszą 17 od prawej do lewej, otrzymamy liczbę 71, która również jest liczbą pierwszą.
Dla pliku pierwsze_przyklad.txt liczbami spełniającymi warunek zadania są: 701, 709, 1033, 167, 1109, 1619, 1009, 179, 1499, 76001, 1601, 31873...
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 4.2
Silnią liczby naturalnej k większej od 0 nazywamy wartość iloczynu 1·2·…·k i oznaczamy przez k!.
Przyjmujemy, że 0!=1. Zatem mamy:
0! = 1,
1! = 1,
2! = 1·2 = 2,
3! = 1·2·3 = 6,
4! = 1·2·3·4 = 24 itd.
Dowolną liczbę naturalną możemy rozbić na cyfry, a następnie policzyć sumę silni jej cyfr. Na przykład dla liczby 343 mamy 3! + 4! + 3! = 6 + 24 + 6 = 36. Podaj, w kolejności ich występowania w pliku liczby.txt, wszystkie liczby, które są równe sumie silni swoich cyfr.
W pliku przyklad.txt znajduje się jedna taka liczba: 145 (1!+4!+5! =1+24+120 =145)....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 4.3
Niech w(N) oznacza sumę cyfr liczby N. Dla danej liczby N tworzymy ciąg, w którym N₁ = w(N), a każdy kolejny element jest sumą cyfr występujących w poprzednim elemencie:
N₁ = w(N)
N₂ = W(N₁)
N₃ = W(N₂)
Ciąg kończy się, gdy jego wyraz jest liczbą jednocyfrową. Tę liczbę nazywamy wagą liczby N.
Przykład 1.
Niech N=1109
N₁=1+1+0+9=1109
N₂=1+1=2
Zatem waga liczby jest równa 2....
Czytaj dalej...
W pliku liczby.txt znajdź najdłuższy ciąg liczb występujących kolejno po sobie i taki, że największy wspólny dzielnik ich wszystkich jest większy od 1 (innymi słowy: istnieje taka liczba całkowita większa od 1, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb).
Jako odpowiedź podaj wartość pierwszej liczby w takim ciągu, długość ciągu oraz największą liczbę całkowitą, która jest dzielnikiem każdej liczby w tym ciągu. W pliku z danymi jest tylko jeden taki ciąg o największej długości.
Uwaga: Możesz skorzystać z zależności NWD(a, b, c) = NWD(NWD(a, b), c). 

Przykład:
Dla liczb 3, 7, 4, 6, 10, 2, 5 odpowiedzią jest 4 (pierwsza liczba ciągu), 4 (długość ciągu) i 2 (największy wspólny dzielnik), natomiast dla liczb 5, 70, 28, 42, 98, 1 odpowiedzią jest 70 (pierwsza liczba ciągu), 4 (długość ciągu) i 14 (największy wspólny dzielnik).
Odpowiedź dla pliku przyklad.txt: pierwsza liczba ciągu 90, długość 5, największy wspólny dzielnik 10....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.1
Podaj liczby dni, w których:
Podaj liczbę dni o temperaturze większej lub równej 20 stopni i jednocześnie o opadzie mniejszym lub równym 5 mm....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.2
Znajdź najdłuższy ciąg kolejnych dni, w których temperatura zmierzona każdego dnia jest wyższa niż temperatura dnia poprzedniego. Jest tylko jeden taki ciąg. Podaj numer pierwszego i numer ostatniego dnia w takim ciągu.
Na przykład dla danych:
dzień temperatura
34 3,7
35 3,4
36 3,5
37 3,6
38 3,7
39 3,5
pierwszym dniem ciągu spełniającym warunek zadania jest dzień 36, a ostatnim – 38....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.3
Dla pierwszych 300 dni pomiaru oblicz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, średni opad dla każdego rodzaju chmur (kategoria + wielkość, czyli C1, C2, C3, C4, C5, S1, S2, S3, S4, S5). Przedstaw wyniki na wykresie kolumnowym, pamiętając o czytelnym opisie wykresu....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.4
Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób:
• jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1,
• chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5,
• chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny,
• powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1).
Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia.
Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0), a następnie:
a) podaj liczbę dni (spośród wszystkich 500) z chmurami wielkości 0, 1, 2, 3, 4 i 5 – dla każdej wielkości oddzielnie (przyjmij, że wielkość opadu w danym dniu jest taka, jaką zapisano w pliku z danymi),
b) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą wielkości chmur potwierdzały odczyty z kamery,
c) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą kategorii chmur potwierdzały odczyty z kamery....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 6.4
Ceny wszystkich perfum marki Mou De Rosine z rodziny o nazwie „orientalno-drzewna” zostały obniżone o 15%. Podaj listę zawierającą wszystkie nazwy takich perfum i ich ceny po obniżce. Listę posortuj niemalejąco według ceny....
Czytaj dalej...
Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i nazwy odpowiednich rodzin zapachów....
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 1.3
Dla każdej liczby całkowitej n > 1 instrukcja oznaczona w algorytmie symbolem (*)
wykona się
A. mniej niż 2·log₂n razy.
B. więcej niż n/2, ale mniej niż n razy.
C. więcej niż n+1, ale mniej niż 2n razy.
D. więcej niż n² razy....
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 2.1
Napisz algorytm (w pseudokodzie lub wybranym języku programowania), który znajdzie i poda
współrzędne skrajnie lewego szczytu, tzn. widocznego dla obserwatora na lewo od wszystkich
pozostałych szczytów.
Specyfikacja:
Dane:
 n – liczba całkowita dodatnia
 X[1..n] – tablica liczb całkowitych
 Y[1..n] – tablica liczb całkowitych dodatnich
 Para (X[i], Y[i]) to współrzędne jednego szczytu, i = 1, 2, …, n.
 Żadne dwa szczyty nie leżą w jednej linii z obserwatorem....
Czytaj dalej...
Napisz algorytm (w pseudokodzie lub wybranym języku programowania), który przestawi elementy tablic X i Y tak, aby szczyty były uporządkowane w kolejności, w której obserwator widzi je od lewej do prawej strony. 
Aby otrzymać maksymalną ocenę, Twój algorytm powinien mieć złożoność czasową kwadratową lub mniejszą. 

Algorytm może używać wyłącznie instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych, operatorów logicznych, porównań i przypisań do zmiennych. Zabronione jest używanie funkcji bibliotecznych dostępnych w językach programowania.
Specyfikacja:
Dane:
 n – liczba całkowita dodatnia
 X[1..n] – tablica liczb całkowitych
 Y[1..n] – tablica liczb całkowitych dodatnich
Para (X[i], Y[i]) to współrzędne jednego szczytu, i = 1, 2, …, n....
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.1
Na pewnym serwerze WWW znajduje się strona napisana w języku PHP, a jej kod zawiera fragmenty w języku JavaScript. Pewien komputer-klient pobrał i wyświetlił tę stronę.
Wiadomo, że:
1. kod PHP jest wykonywany przez komputer – serwer. [P/F]
2. kod JavaScript jest wykonywany przez komputer – klient. [P/F]
3. podczas wykonywania kodu PHP zawsze pobierane są dane od klienta. [P/F]
4. podczas wykonywania kodu JavaScript mogą być pobierane dodatkowe dane zarówno od klienta, jak i od serwera. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.2
1. Plakat do druku lepiej przygotować w modelu barw RGB niż CMYK. [P/F]
2. Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB. [P/F]
3. W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony. [P/F]
4. W modelu barw CMYK litera C pochodzi od angielskiego słowa contrast. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.3
Wskaż zdania prawdziwe dla języka SQL.
1. W wynikach zapytania postaci SELECT (...) ORDER BY (...) zawsze dostajemy rekordy uporządkowane ściśle rosnąco według wskazanego pola. [P/F]
2. Zapytanie UPDATE może zmienić wartości pól w bazie danych. [P/F]
3. Zapytanie postaci SELECT * FROM tabela1 WHERE pole LIKE (...) może w pewnych warunkach dać wszystkie rekordy z tabeli tabela1. [P/F]
4. Wynik zapytania SELECT * FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.pole = tabela2.pole może być pusty przy niepustych tabelach tabela1 oraz tabela2. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2017, czerwiec

zadanie 2.2
W zaprezentowanej w tym punkcie funkcji REG(w,n) uzupełnij brakujące elementy tak, aby realizowała ona następującą specyfikację:
Specyfikacja:
Dane:
 n – dodatnia liczba całkowita
 w[1..n] – słowo złożone z liter A, B
Wynik:
 wartość reg(w).
  
Funkcja REG(w,n):
jeżeli n = 1...
Czytaj dalej...
Po wykonaniu podanego zapytania SQL do pewnej bazy danych wyniki będą zawsze uporządkowane niemalejąco według pola nazwa.
1. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY wartosc, nazwa [P/F]
2. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY nazwa [P/F]
3. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa [P/F]
4. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa ORDER BY nazwa [P/F]...
Czytaj dalej...
Rozważ następujące zapytanie SQL do pewnej bazy danych:
SELECT pesel, COUNT(*)
FROM samochody
WHERE pesel NOT IN (SELECT pesel FROM dokumenty_zastrzezone)
GROUP BY pesel HAVING COUNT(*) > 1...
Czytaj dalej...

Matura 2017, maj

zadanie 3.3
Pewien oszust chce rozesłać wiadomość, podszywając się pod Jana Kowalskiego, ale nie zdołał
wykraść żadnych należących do Jana haseł ani innych prywatnych informacji. Posiada jednak
klucz publiczny Jana Kowalskiego, który ten udostępnił w sieci, a także znaleziony w internecie
adres e-mail Jana. Może zatem
1. założyć konto „Jan Kowalski” w serwisie społecznościowym i stamtąd rozsyłać wiadomości. [P/F]
2. na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko wygenerować jego podpis cyfrowy. [P/F]
3. na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko obliczyć jego klucz prywatny. [P/F]
4. rozsyłać listy elektroniczne, które w nagłówku „Od:” będą miały adres e-mail Jana Kowalskiego. [P/F]...
Czytaj dalej...
Wypisz współrzędne tych punktów, które należą do brzegu koła (okręgu), oraz podaj liczbę punktów należących do wnętrza koła (brzeg koła nie należy do wnętrza koła). 
Wskazówka: 
Równanie okręgu o środku w punkcie S = (a, b)i promieniu r > 0 ma postać:
(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2
Informacja: 
W pliku wśród 100 pierwszych punktów 80 należy do wnętrza koła....
Czytaj dalej...
Przy założeniu równomiernego rozkładu punktów w kwadracie, stosunek liczby punktów nₖ należących do koła do liczby punktów n należących do kwadratu jest w przybliżeniu równy stosunkowi pola koła Pₖ do pola kwadratu P: 
nₖ/n≈Pₖ/P
Dla przypomnienia: 
Pₖ=π*r^2
Wyznacz przybliżoną wartość liczby pi, biorąc pod uwagę punkty z pliku punkty.txt: 
• pierwszych 1000 punktów, 
• pierwszych 5000 punktów, 
• wszystkie punkty. 
Wyniki zaokrąglij do 4 miejsc po przecinku. 
Informacja: ...
Czytaj dalej...
Błąd bezwzględny przybliżonej wartości liczby pi, wyznaczonej z n punktów, definiujemy następująco: 
εₙ = |π–piₙ|
gdzie: 
π – wartość liczby pi, będąca wynikiem standardowej funkcji z narzędzia informatycznego, z którego korzystasz; 
piₙ – przybliżona wartość liczby pi wyznaczona z n kolejnych punktów, poczynając od pierwszego punktu z pliku punkty.txt, np. pi₁₀₀₀ – liczba wyznaczona z pierwszego tysiąca punktów. 
Oblicz nε dla n = 1, 2, 3, ..., 1700. Na podstawie powyższego zestawienia utwórz wykres liniowy ilustrujący zmiany dokładności wyznaczanej liczby pi. Zadbaj o czytelność wykresu. 
Wartości dla ε₁₀₀₀ oraz ε₁₇₀₀ (zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku) zapisz do pliku wyniki_4.txt....
Czytaj dalej...

Matura 2016, maj

zadanie 5.3
W numerze PESEL zawarta jest informacja o płci osoby. Jeżeli przedostatnia cyfra numeru jest parzysta, to PESEL należy do kobiety, jeśli nieparzysta, to do mężczyzny.
Podaj liczbę kobiet i liczbę mężczyzn wśród studentów....
Czytaj dalej...

Matura 2016, maj

zadanie 5.4
Podaj nazwiska i imiona studentów, którzy nie mieszkają w pokojach w miasteczku akademickim. Listę posortuj alfabetycznie wg nazwisk....
Czytaj dalej...
Biblioteka planuje wprowadzenie zakazu wypożyczania kilku egzemplarzy tego samego tytułu podręcznika studentom mieszkającym w jednym pokoju. Gdy ta zasada będzie obowiązywać, w żadnym pokoju nie powtórzy się żaden tytuł podręcznika.
Podaj, ile byłoby wypożyczonych podręczników, gdyby takie ograniczenie już funkcjonowało....
Czytaj dalej...
W pliku dane_6_1.txt znajduje się 100 słów. Słowa umieszczono w osobnych wierszach.
Fragment pliku dane_6_1.txt:
INTERPRETOWANIE
ROZWESELANIE
KONSERWOWANIE
Napisz program, który zaszyfruje słowa z pliku dane_6_1.txt z użyciem klucza k = 107. Wynik zapisz do pliku wyniki_6_1.txt, każde słowo w osobnym wierszu, w porządku odpowiadającym kolejności słów z pliku z danymi.
Uwaga:
Dla pierwszego słowa z pliku dane_6_1.txt (INTERPRETOWANIE) wynikiem jest słowo LQWHUSUHWRZDQLH....
Czytaj dalej...
W pliku dane_6_2.txt zapisano 3 000 szyfrogramów i odpowiadające im klucze szyfrujące. W każdym wierszu znajduje się jeden szyfrogram (zaszyfrowane słowo)
i po pojedynczym znaku odstępu odpowiadający mu klucz (maksymalnie czterocyfrowa liczba).
Fragment pliku dane_6_2.txt:
BCYKUNCM 1718
YFOGNSKGYW 7580
WARDA 9334 

Napisz program, który odszyfruje słowa zaszyfrowane podanymi kluczami. Wynik zapisz w pliku wyniki_6_2.txt: każde odszyfrowane słowo w osobnym wierszu, w porządku odpowiadającym kolejności szyfrogramów z pliku z danymi.
Uwaga:
Dla pierwszego szyfrogramu z pliku dane_6_2.txt (BCYKUNCM) wynikiem jest słowo ZAWISLAK....
Czytaj dalej...
W pliku dane_6_3.txt zapisano 3 000 par słów, po jednej parze w wierszu, oddzielonych pojedynczym znakiem odstępu. Drugie słowo w każdej parze jest szyfrogramem pierwszego
z nieznanym kluczem.
Niektóre szyfrogramy są błędne, co oznacza, że niektóre litery w słowie zakodowano z różnymi przesunięciami. Słowo ma zawsze tę samą długość co odpowiadający mu szyfrogram.
Fragment pliku dane_6_3.txt:
ZAWISLAK EFBNXQFP
KRASZEWSKI XENFMRJFXV

Napisz program, który wyszuka i wypisze te słowa z pliku dane_6_3.txt, które błędnie zaszyfrowano. Wynik zapisz w pliku wyniki_6_3.txt: każde słowo w osobnym wierszu, w porządku odpowiadającym kolejności tych słów z pliku z danymi.
Uwaga:
Pierwsze słowo w pliku wynikowym to SMIGIELSKI....
Czytaj dalej...

Matura 2015, maj

zadanie 4.1
Podaj, ile liczb z pliku liczby.txt ma w swoim zapisie binarnym więcej zer niż jedynek.
Przykład: Dla zestawu liczb:
101011010011001100111
10001001
1000000
101010011100
100010
wynikiem jest liczba 3 (3 podkreślone liczby mają w swoim zapisie więcej zer niż jedynek)....
Czytaj dalej...
Podaj, ile liczb w pliku liczby.txt jest podzielnych przez 2 oraz ile liczb jest podzielnych przez 8.
Przykład: Dla zestawu liczb:
101011010011001100000 (*), (**)
10001001
100100 (*)
101010010101011011000 (*), (**)
100011
trzy liczby są podzielne przez 2 (*) i dwie liczby są podzielne przez 8 (**)....
Czytaj dalej...
Znajdź najmniejszą i największą liczbę w pliku liczby.txt. Jako odpowiedź podaj numery wierszy, w których się one znajdują.
Przykład: Dla zestawu liczb:
101011010011001100111
10001001011101010
1001000
101010011100
1000110
najmniejsza liczba to: 1000110
największa liczba to: 101011010011001100111
Prawidłowa odpowiedź dla powyższego przykładu to: 5, 1....
Czytaj dalej...
Klasyfikacja generalna w danym sezonie jest tworzona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kierowców w wyścigach rozegranych w tym sezonie. Utwórz zestawienie zawierające nazwiska i imiona kierowców – zwycięzców klasyfikacji generalnej w sezonach 2000, 2006 i 2012 wraz z liczbami punktów przez nich uzyskanymi....
Czytaj dalej...