Rozwiązane zadania
temat: arkusz kalkulacyjny

Utwórz zestawienie liczby połączeń – oddzielnie do telefonów stacjonarnych i komórkowych – wykonanych w poszczególnych dniach. Na podstawie tego zestawienia wykonaj wykres kolumnowy przestawiający liczby połączeń do telefonów komórkowych oraz do stacjonarnych każdego dnia. Zadbaj o czytelność wykresu (opis osi, tytuł wykresu, legenda)....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 5.3
Podaj liczbę połączeń oraz łączny czas ich trwania (w zaokrągleniu w górę do pełnych minut) dla numerów stacjonarnych rozpoczynających się od 12....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 5.4
Rachunek telefoniczny zawiera informacje dotyczące kosztów połączeń wykonywanych 
na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne.
Połączenia krajowe na numery stacjonarne i komórkowe są rozliczane według następujących 
zasad:
- pierwsze 800 minut (połączeń stacjonarnych i komórkowych łącznie) jest wliczone w abonamencie, który kosztuje 50 zł,
- kolejne minuty (po wyczerpaniu limitu minut z abonamentu) są rozliczane w pakietach po 100 minut: za każdy rozpoczęty pakiet 100 minut połączeń na telefony stacjonarne płaci się 5 zł, a każdy rozpoczęty pakiet 100 minut na telefony komórkowe płaci się 6 zł. 
Rozmowy zagraniczne opłacane są niezależnie i kosztują 1 zł za każdą rozpoczętą minutę rozmowy – czyli jeśli rozmowa trwa 2:02, płaci się za 3 minuty (3 zł). 
Podaj ogólną kwotę rachunku telefonicznego wraz z wyszczególnieniem osobno abonamentu i kosztów połączeń na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.2
Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu, bez zawijania do portów.
Przykład:
Jeśli statek wypłynął z jednego portu w dniu 2016-01-10 i wpłynął do następnego portu w dniu 2016-01-16, to spędził na morzu 5 pełnych dni (11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01)....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.3
W dniach 2016-02-01 i 2018-08-01 statek nie zawijał do portu.
Dla każdego z tych dni podaj:
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najwięcej na statku,
• rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najmniej na statku (przyjmujemy, że towar był nas statku, jeśli liczba ton tego towaru była większa od 0)....
Czytaj dalej...
Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia 2016 r. do 18 grudnia 2018 r. Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi (dla osi poziomej użyj formatu rrrr-mm) i o tytule wykresu....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.5
Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę.
a) Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów, a następnie:
• oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji
• znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień oraz stan kasy kapitana tego dnia.
b) Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.1
Podaj liczby dni, w których:
Podaj liczbę dni o temperaturze większej lub równej 20 stopni i jednocześnie o opadzie mniejszym lub równym 5 mm....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.2
Znajdź najdłuższy ciąg kolejnych dni, w których temperatura zmierzona każdego dnia jest wyższa niż temperatura dnia poprzedniego. Jest tylko jeden taki ciąg. Podaj numer pierwszego i numer ostatniego dnia w takim ciągu.
Na przykład dla danych:
dzień temperatura
34 3,7
35 3,4
36 3,5
37 3,6
38 3,7
39 3,5
pierwszym dniem ciągu spełniającym warunek zadania jest dzień 36, a ostatnim – 38....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.3
Dla pierwszych 300 dni pomiaru oblicz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, średni opad dla każdego rodzaju chmur (kategoria + wielkość, czyli C1, C2, C3, C4, C5, S1, S2, S3, S4, S5). Przedstaw wyniki na wykresie kolumnowym, pamiętając o czytelnym opisie wykresu....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.4
Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób:
• jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1,
• chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5,
• chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny,
• powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1).
Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia.
Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0), a następnie:
a) podaj liczbę dni (spośród wszystkich 500) z chmurami wielkości 0, 1, 2, 3, 4 i 5 – dla każdej wielkości oddzielnie (przyjmij, że wielkość opadu w danym dniu jest taka, jaką zapisano w pliku z danymi),
b) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą wielkości chmur potwierdzały odczyty z kamery,
c) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą kategorii chmur potwierdzały odczyty z kamery....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...
Wypisz współrzędne tych punktów, które należą do brzegu koła (okręgu), oraz podaj liczbę punktów należących do wnętrza koła (brzeg koła nie należy do wnętrza koła). 
Wskazówka: 
Równanie okręgu o środku w punkcie S = (a, b)i promieniu r > 0 ma postać:
(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2
Informacja: 
W pliku wśród 100 pierwszych punktów 80 należy do wnętrza koła....
Czytaj dalej...
Przy założeniu równomiernego rozkładu punktów w kwadracie, stosunek liczby punktów nₖ należących do koła do liczby punktów n należących do kwadratu jest w przybliżeniu równy stosunkowi pola koła Pₖ do pola kwadratu P: 
nₖ/n≈Pₖ/P
Dla przypomnienia: 
Pₖ=π*r^2
Wyznacz przybliżoną wartość liczby pi, biorąc pod uwagę punkty z pliku punkty.txt: 
• pierwszych 1000 punktów, 
• pierwszych 5000 punktów, 
• wszystkie punkty. 
Wyniki zaokrąglij do 4 miejsc po przecinku. 
Informacja: ...
Czytaj dalej...
Błąd bezwzględny przybliżonej wartości liczby pi, wyznaczonej z n punktów, definiujemy następująco: 
εₙ = |π–piₙ|
gdzie: 
π – wartość liczby pi, będąca wynikiem standardowej funkcji z narzędzia informatycznego, z którego korzystasz; 
piₙ – przybliżona wartość liczby pi wyznaczona z n kolejnych punktów, poczynając od pierwszego punktu z pliku punkty.txt, np. pi₁₀₀₀ – liczba wyznaczona z pierwszego tysiąca punktów. 
Oblicz nε dla n = 1, 2, 3, ..., 1700. Na podstawie powyższego zestawienia utwórz wykres liniowy ilustrujący zmiany dokładności wyznaczanej liczby pi. Zadbaj o czytelność wykresu. 
Wartości dla ε₁₀₀₀ oraz ε₁₇₀₀ (zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku) zapisz do pliku wyniki_4.txt....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...