Rozwiązanie
Zadanie 4.1 – matura 2019, maj

Zadanie 4.1 (0-3)

Liczby
Liczby
W pliku liczby.txt zapisano 500 liczb całkowitych dodatnich po jednej w każdym wierszu.
Każda liczba jest z zakresu od 1 do 100 000. Napisz program(-y) dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań. Zapisz uzyskane odpowiedzi w pliku wyniki4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.
Uwaga: Plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania.
Odpowiedzi dla danych z tego pliku są podane pod treściami zadań. Podaj, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3 (czyli liczbami postaci 1 = 3^0, 3 = 3^1, 9 = 3^2 itd.).
Dla pliku przyklad.txt odpowiedź wynosi 2.
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
dane = ""
with open("DANE_PR2\liczby.txt") as f:
	dane = f.readlines()

powers = [3**i for i in range(0, 11)]
am = 0
for line in dane:
	line = line.strip()
	if int(line) in powers:
		am += 1

print("4.1.", am)
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...