Rozwiązanie
Zadanie 4.3 – matura 2016, maj

Liczba PI
W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie narysowano kwadrat o boku długości 400 i środku symetrii w punkcie (200;200). Boki kwadratu są równoległe do osi układu współrzędnych. W kwadrat wpisano koło. Następnie wylosowano 10 000 punktów należących do kwadratu. Współrzędne (x,y) punktów zostały zapisane w pliku punkty.txt, każdy punkt w osobnym wierszu. Wiersz ma postać dwóch liczb całkowitych z zakresu <0;400>, rozdzielonych pojedynczym znakiem odstępu.
Korzystając z powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki_4.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania. Błąd bezwzględny przybliżonej wartości liczby pi, wyznaczonej z n punktów, definiujemy następująco: 
εₙ = |π–piₙ|
gdzie: 
π – wartość liczby pi, będąca wynikiem standardowej funkcji z narzędzia informatycznego, z którego korzystasz; 
piₙ – przybliżona wartość liczby pi wyznaczona z n kolejnych punktów, poczynając od pierwszego punktu z pliku punkty.txt, np. pi₁₀₀₀ – liczba wyznaczona z pierwszego tysiąca punktów. 
Oblicz nε dla n = 1, 2, 3, ..., 1700. Na podstawie powyższego zestawienia utwórz wykres liniowy ilustrujący zmiany dokładności wyznaczanej liczby pi. Zadbaj o czytelność wykresu. 
Wartości dla ε₁₀₀₀ oraz ε₁₇₀₀ (zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku) zapisz do pliku wyniki_4.txt.
Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...